ปลอปุ่ม
ปลอกแก้วแคปซูล
กระดาษหิ้วแก้วเดี่ยว
กระดาษหืิ้วแก้ว
รับิมพ์กล่องบะหมี่

บรรจุภัณ Marcal ติดฉลาก


 

บรรจุภัณฑ์ Marcal ติดฉลากสิ่งแวดล้อม

Marcal Manufacturing ผู้ผลิตกระดาษสำหรับใช้ในบ้านเรือนจากกระดาษรีไซเคิล

 

100 เปอร์เซ็นต์ ได้นำเสนอบรรจุภัณพ์ตัวใหม่ ที่มีฉลากบอก

ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

 

โดยฉลากนี้มีรูปแบบเช่นเดียวกับฉลากโภชนาการ

แสดงข้อมูลองค์ประกอบกระดาษรีไซเคิล ปริมาณคลอรีน ที่ใช้ฟอกขาวกระดาษ

 

และปริมาณสารเติมแต่ง ได้แก่น้ำหอมและสีย้อม ซึ่งในปัจจุบัน

 

มีการติดฉลากนี้แล้วที่บรจุภัณฑ์ Marcal Small Step

บรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลากด้านสิ่งแวดล้อมสามารถประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

ได้อย่างหลากหลาย ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค

ยา ในร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีก และฉลากนี้ยังช่วยในเรื่องการเรียกร้องสิทธิ

 

ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการผลิต นอกจากนั้นยังช่วย ให้ผู้ซื้อได้ข้อมูลมากขึ้นด้วย

 

และเป็นการสนับสนุนให้มีการผลิต การใช้กระดาษรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งช่วยลดการตัดต้นไม่กว่าล้านต้น และในขณะนี้ การใช้ฉลากด้านสิ่งแวดล้อม

 

กำลังถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้บริโภค และโรงงานที่ต้องการผลิตภัณฑ์

 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 


 


ที่มา : www.sustainableisgood.com,June 2010